Wizja i misja szkoły

Misja szkoły

„Szkoła nie jest przystankiem
Jest drogą, która otwiera się
Na coraz to nowe horyzonty”
(Celestyn Freinet)

 

Priorytety:

Jesteśmy po to, aby:

  • wspierać rodzinę w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego
  • nauczyć młodego człowieka, efektywnego zdobywania wiedzy.
  • wyposażyć ucznia w narzędzia komunikowania się z innymi ludźmi i rozumienia dzieł pokoleń współczesnych i przeszłych.
  • wyzwolić własną inwencję twórczą i pomysłowość.
  • Pozwolić uczniowi stać się kreatorem własnej drogi rozwoju
  • .

  • przygotować go do życia w społeczeństwie informacyjnym przez wykorzystaniew procesie nauczania-uczenia się technologii informatycznych.

Cele ogólne

Jesteśmy po to, aby:

   • nauczać, wychowywać i inspirować do mądrej wolności
   • podejmować wysiłek poznawczy i intelektualny
   • rozbudzać ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące
   • dopingować do różnorodnych twórczych inicjatyw
   • kształtować poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie obowiązki
   • uczyć obiektywnej oceny własnych poczynań
   • rozwijać więzi interpersonalne, umiejętność pracy w zespole
   • wpajać zasady tolerancji, poszanowania cudzej odmienności-inności
   • umacniać wiarę we własne siły, w realność sukcesu w różnych dziedzinach życia zgodnie z jednostkowymi predyspozycjami
   • kształtować umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
   • wskazywać na interesujące formy spędzania wolnego czasu, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi człowieka i rozładowujące napięcia emocjonalne

Wizja szkoły

„Nie ma wolności
odpowiedzialności”
(Jan Paweł II)

 

Priorytet:

Szkoła stwarza uczniom szansę wszechstronnego rozwoju oraz nabycia umiejętności kluczowych dla człowieka XXI wieku, które są niezbędne do świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie oraz odnalezienia się na ustawicznie zmieniającym się rynku pracy. Umożliwia uczniowi stawanie się człowiekiem wolnym oraz odpowiedzialnym za siebie i innych.

Założenia

Szkoła jest:

    • otwarta i pomocna – wspomagająca indywidualny rozwój każdego ucznia, dostosowując się do jego potrzeb i możliwości, szczególną troską otaczająca młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
    • przyjazna i partnerska – życzliwa wychowankom, szanująca podmiotowość ucznia;
    • bezpieczna – monitorowana; walcząca z używkami, nałogami, agresją, wulgaryzmami i przemocą; wymagająca asertywności;
    • wychowująca – kształtująca model wartości wsparty tradycją polskiego dziedzictwa kulturowego;
    • kompetentna – zatrudniająca kompetentną i wykwalifikowaną kadrę, która profesjonalnie przygotowuje do egzaminów zewnętrznych;
    • spełniająca oczekiwania środowiska – współpracująca z rodzicami, lokalnymi instytucjami oraz dbająca o dobrą opinię w środowisku;
    • nowoczesna – przygotowująca uczniów do współczesnych zadań i zmieniających się warunków życia;

Realizowane cele:

    • 1. Szkoła wykształca u uczniów potrzebę i postawę stałego uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności.
    • 2. Jest kreatorem własnej drogi rozwoju ucznia. Postrzega ucznia jako aktywnego uczestnika procesu uczenia się, a nauczyciela jako profesjonalnego doradcę w procesie samokształcenia.
    • 3. Szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych dla obywatela Europy.
    • 4. Szkoła postrzegana jest w środowisku jako placówka z tradycjami, oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie.
    • 5. Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy chętnie się dokształcają i doskonalą, podnosząc jakość pracy szkoły.
    • 6. Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.
    • 7. Szkoła uczy szacunku do drugiego człowieka, środowiska naturalnego oraz do dziedzictwa kulturowego narodu, Europy i świata.
    • 8. Przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych i umożliwia im dalsze kształcenie.

 

Skip to content