Deklaracja dostępności

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu.

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-30. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-08-30.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Filmy zamieszczone na stronie nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy będą stopniowo dodawane do starszych filmów. Na stronie zawarte są pliki w formacie PDF, DOC, DOCX. Administratorzy pracują nad ograniczeniem  do minimum korzystanie z plików z takimi rozszerzeniami i osadzaniu tekstów bezpośrednio w serwisie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają w swojej treści informacji o rozmiarze dokumentu. Administratorzy pracują nad uzupełnieniem tych informacji. Strona internetowa nie obsługuje audiodeksrypcji.

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

METODA PRZYGOTOWANIA OŚWIADCZENIA

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWISZOWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Osys , zstzaw@poczta.onet.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu: 32-67-238-82. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy zgłaszać do Dyrektora placówki.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny realizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. STRONA INTERNETOWA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH https://www.rpo.gov.pl/

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu ul. Rataja 29 42-400 Zawiercie tel: 32-67-238-82 email: zstzaw@poczta.onet.pl strona internetowa: https://www.stasziczawiercie.pl BIP: https://zs-staszic-zawiercie.4bip.pl/  

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zespół Szkół jest niedostępny pod względem architektonicznym dla osób na wózkach inwalidzkich,  brak dostosowania schodów, korytarzy oraz brak windy dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest przystosowany dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową.  Budynek pochodzi z 1952 roku , jest podpiwniczony z trzema kondygnacjami naziemnymi . Komunikacja wewnętrzna odbywa się poprzez jedną wewnętrzną klatkę schodową . Budynek posiada trzy wyjścia ewakuacyjna- dwa od strony boiska Orlik oraz jedno główne od frontu budynku. Budynek posiada cztery miejsca parkingowe od strony boiska Orlik,   brak jest wydzielonego parkingu dla osób niepełnosprawnych.  Dla interesanta dostępne jest jedno wejście główne poprzez drzwi szklane dwuskrzydłowe otwierane ręcznie do oszklonego wiatrołapu.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można  wejść z psem asystującym  i psem przewodnikiem
W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń na wprost wejścia. Brak informacji dotykowej/głosowej.
 
Skip to content