Wizja i misja szkoły

Misja szkoły
„Szkoła nie jest przystankiem
Jest drogą, która otwiera się
Na coraz to nowe horyzonty”
(Celestyn Freinet)

Priorytety:

Jesteśmy po to, aby:

wspierać rodzinę w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego
nauczyć młodego człowieka, efektywnego zdobywania wiedzy.
wyposażyć ucznia w narzędzia komunikowania się z innymi ludźmi i rozumienia dzieł pokoleń współczesnych i przeszłych.
wyzwolić własną inwencję twórczą i pomysłowość.
Pozwolić uczniowi stać się kreatorem własnej drogi rozwoju.
przygotować go do życia w społeczeństwie informacyjnym przez wykorzystaniew procesie nauczania-uczenia się technologii informatycznych.

Cele ogólne

Jesteśmy po to, aby:

nauczać, wychowywać i inspirować do mądrej wolności
podejmować wysiłek poznawczy i intelektualny
rozbudzać ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące
dopingować do różnorodnych twórczych inicjatyw
kształtować poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie obowiązki
uczyć obiektywnej oceny własnych poczynań
rozwijać więzi interpersonalne, umiejętność pracy w zespole
wpajać zasady tolerancji, poszanowania cudzej odmienności-inności
umacniać wiarę we własne siły, w realność sukcesu w różnych dziedzinach życia zgodnie z jednostkowymi predyspozycjami
kształtować umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
wskazywać na interesujące formy spędzania wolnego czasu, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi człowieka i rozładowujące napięcia emocjonalne
Wizja szkoły
„Nie ma wolności
odpowiedzialności”
(Jan Paweł II)

Priorytet:

Szkoła stwarza uczniom szansę wszechstronnego rozwoju oraz nabycia umiejętności kluczowych dla człowieka XXI wieku, które są niezbędne do świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie oraz odnalezienia się na ustawicznie zmieniającym się rynku pracy. Umożliwia uczniowi stawanie się człowiekiem wolnym oraz odpowiedzialnym za siebie i innych.

Założenia

Szkoła jest:

otwarta i pomocna – wspomagająca indywidualny rozwój każdego ucznia, dostosowując się do jego potrzeb i możliwości, szczególną troską otaczająca młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
przyjazna i partnerska – życzliwa wychowankom, szanująca podmiotowość ucznia;
bezpieczna – monitorowana; walcząca z używkami, nałogami, agresją, wulgaryzmami i przemocą; wymagająca asertywności;
wychowująca – kształtująca model wartości wsparty tradycją polskiego dziedzictwa kulturowego;
kompetentna – zatrudniająca kompetentną i wykwalifikowaną kadrę, która profesjonalnie przygotowuje do egzaminów zewnętrznych;
spełniająca oczekiwania środowiska – współpracująca z rodzicami, lokalnymi instytucjami oraz dbająca o dobrą opinię w środowisku;
nowoczesna – przygotowująca uczniów do współczesnych zadań i zmieniających się warunków życia;

Realizowane cele:

  1. Szkoła wykształca u uczniów potrzebę i postawę stałego uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności.
  2. Jest kreatorem własnej drogi rozwoju ucznia. Postrzega ucznia jako aktywnego uczestnika procesu uczenia się, a nauczyciela jako profesjonalnego doradcę w procesie samokształcenia.
  3. Szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych dla obywatela Europy.
  4. Szkoła postrzegana jest w środowisku jako placówka z tradycjami, oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie.
  5. Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy chętnie się dokształcają i doskonalą, podnosząc jakość pracy szkoły.
  6. Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.
  7. Szkoła uczy szacunku do drugiego człowieka, środowiska naturalnego oraz do dziedzictwa kulturowego narodu, Europy i świata.
  8. Przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych i umożliwia im dalsze kształcenie.
Kandydacie!!!
Zapoznaj się z ulotką naszej szkoły
Wejdź
lub zeskanuj kod

kod_qr

kod_qr
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Ribbon
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin
Skip to content