Wizja i misja szkoły

Misja szkoły
„Szkoła nie jest przystankiem
Jest drogą, która otwiera się
Na coraz to nowe horyzonty”
(Celestyn Freinet)

Priorytety:

Jesteśmy po to, aby:

wspierać rodzinę w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego
nauczyć młodego człowieka, efektywnego zdobywania wiedzy.
wyposażyć ucznia w narzędzia komunikowania się z innymi ludźmi i rozumienia dzieł pokoleń współczesnych i przeszłych.
wyzwolić własną inwencję twórczą i pomysłowość.
Pozwolić uczniowi stać się kreatorem własnej drogi rozwoju.
przygotować go do życia w społeczeństwie informacyjnym przez wykorzystaniew procesie nauczania-uczenia się technologii informatycznych.

Cele ogólne

Jesteśmy po to, aby:

nauczać, wychowywać i inspirować do mądrej wolności
podejmować wysiłek poznawczy i intelektualny
rozbudzać ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące
dopingować do różnorodnych twórczych inicjatyw
kształtować poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie obowiązki
uczyć obiektywnej oceny własnych poczynań
rozwijać więzi interpersonalne, umiejętność pracy w zespole
wpajać zasady tolerancji, poszanowania cudzej odmienności-inności
umacniać wiarę we własne siły, w realność sukcesu w różnych dziedzinach życia zgodnie z jednostkowymi predyspozycjami
kształtować umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
wskazywać na interesujące formy spędzania wolnego czasu, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi człowieka i rozładowujące napięcia emocjonalne
Wizja szkoły
„Nie ma wolności
odpowiedzialności”
(Jan Paweł II)

Priorytet:

Szkoła stwarza uczniom szansę wszechstronnego rozwoju oraz nabycia umiejętności kluczowych dla człowieka XXI wieku, które są niezbędne do świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie oraz odnalezienia się na ustawicznie zmieniającym się rynku pracy. Umożliwia uczniowi stawanie się człowiekiem wolnym oraz odpowiedzialnym za siebie i innych.

Założenia

Szkoła jest:

otwarta i pomocna – wspomagająca indywidualny rozwój każdego ucznia, dostosowując się do jego potrzeb i możliwości, szczególną troską otaczająca młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
przyjazna i partnerska – życzliwa wychowankom, szanująca podmiotowość ucznia;
bezpieczna – monitorowana; walcząca z używkami, nałogami, agresją, wulgaryzmami i przemocą; wymagająca asertywności;
wychowująca – kształtująca model wartości wsparty tradycją polskiego dziedzictwa kulturowego;
kompetentna – zatrudniająca kompetentną i wykwalifikowaną kadrę, która profesjonalnie przygotowuje do egzaminów zewnętrznych;
spełniająca oczekiwania środowiska – współpracująca z rodzicami, lokalnymi instytucjami oraz dbająca o dobrą opinię w środowisku;
nowoczesna – przygotowująca uczniów do współczesnych zadań i zmieniających się warunków życia;

Realizowane cele:

  1. Szkoła wykształca u uczniów potrzebę i postawę stałego uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności.
  2. Jest kreatorem własnej drogi rozwoju ucznia. Postrzega ucznia jako aktywnego uczestnika procesu uczenia się, a nauczyciela jako profesjonalnego doradcę w procesie samokształcenia.
  3. Szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych dla obywatela Europy.
  4. Szkoła postrzegana jest w środowisku jako placówka z tradycjami, oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie.
  5. Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy chętnie się dokształcają i doskonalą, podnosząc jakość pracy szkoły.
  6. Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.
  7. Szkoła uczy szacunku do drugiego człowieka, środowiska naturalnego oraz do dziedzictwa kulturowego narodu, Europy i świata.
  8. Przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych i umożliwia im dalsze kształcenie.
Skip to content