UWAGA MATURZYŚCI

Procedura organizacji egzaminu maturalnego w sesji letniej 2020

w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu

 

 1. Uczniowie czekając na wejście do szkoły i do sali egzaminacyjnej zachowują odstęp co najmniej 1,5 m oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Wejście do szkoły uczniów koordynują wychowawcy zgodnie z ustalonym podziałem (wejście główne i wejście boczne od sali gimnastycznej).
 3. Przy każdym wejściu do szkoły obowiązkiem ucznia i członka komisji egzaminacyjnej jest zdezynfekować dłonie płynem znajdującym się przy wejściu.
 4. Po wejściu na teren szkoły uczniowie kierują się bezpośrednio do wyznaczonej sali egzaminacyjnej (wychowawcy zostali zobligowani do przekazania swoim wychowankom informacji, w której sali i w którym dniu zdają egzamin).
 5. Przed wejściem na salę egzaminacyjną należy ponownie zdezynfekować dłonie, członek zespołu egzaminacyjnego może poprosić o odsłonięcie twarzy w celu identyfikacji tożsamości przy zachowaniu odstępu co najmniej 1,5 m.
 6. Każdy uczeń musi mieć przy sobie dokument tożsamości, oświadczenie i własne przybory piśmiennicze.
 7. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy w tym książek, telefonów, itp. Jeżeli zdający nie ma możliwości zostawienia np. plecaka, torebki, telefonu, kurtki poza szkołą, zostawia wszystkie swoje rzeczy zafoliowane i  podpisane na dyżurce szkolnej.
 8. Zdający zobowiązani są zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca na sali egzaminacyjnej. Zdający ponownie zakrywa usta i nos w przypadku kiedy:

– podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

– wychodzi do toalety

– kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Przewodniczący, członkowie, obserwatorzy zespołu egzaminacyjnego podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc lub stojąc przy zachowaniu   odpowiedniego odstępu.

 1. Uczniowie, którzy chcą skorzystać z danej pomocy egzaminacyjnej, np. słownika muszą zdezynfekować dłonie płynem znajdującym się na sali egzaminacyjnej

10.Zdający po oddaniu arkusza egzaminacyjnego w czasie bezzwłocznym opuszcza budynek szkoły tym wyjściem, którym wchodził na egzamin.

 1. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeśli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed wyznaczonym czasem na daną część egzaminu. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu zdający (nawet jeśli skończył pracę z arkuszem) nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 2. W przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w przeddzień egzaminu zdający sprawdza w ciągu jednej godziny poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania. Czynności tych dokonuje w obecności opiekuna pracowni oraz członka zespołu nadzorującego w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego ZE (dyrektora szkoły). Przy sprawdzaniu sprzętu wszyscy obecni powinni mieć maseczki.

13.Uczniowie, którzy opuścili budynek szkoły, zachowują wszystkie wymagania sanitarne obowiązujące na wolnej przestrzeni.

 

Opracowano na podstawie wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego

Skip to content