Podpisanie porozumienia kształcenia dualnego z CMC Poland

Powróciliśmy do tradycji „Hutnika”
Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica Pani Izabela Kotuła zawarła porozumienie dotyczące kształcenia dualnego z CMC Poland Sp. z o.o. w Zawierciu reprezentowanym przez Prezesa Jerzego Kozicza oraz dyrektor personalną Panią Barbarę Kaletę. Porozumienie dotyczy kształcenia młodzieży w zawodzie technik mechatronik . Już od 21 września uczniowie klasy patronackiej 2tm, będą odbywać zajęcia praktyczne na terenie CMC Poland Sp. z.o.o. Porozumienie zapewnia również system stypendiów dla uczniów, praktyk zawodowych oraz płatnych staży u pracodawcy.

Czym powinien cechować się system dualny?
System dualny (przemienny, dwutorowy, równoległy) jest organizowany przez pracodawców oraz szkoły lub instytucje kształcące. W tym systemie:
• kształci się w określonym zawodzie, specjalności czy kwalifikacji
• nauka zawodu (tzw. praktyka) odbywa się u pracodawcy
• występuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i określone wynagrodzenie za wykonywaną pracę
• nauka teoretyczna jest organizowana w formach szkolnych lub pozaszkolnych
• kształcenie kończy się uzyskaniem formalnych kwalifikacji – zawodu
• istnieje fakultatywna możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów.