OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DORADCY EDUKACYJNO – ZAWODOWEGO

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 NA STANOWISKO DORADCY EDUKACYJNO – ZAWODOWEGO


w ramach realizacji projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS) –Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów; Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

 

Dyrektor Zespołu Szkół S. Staszica w Zawierciu

ogłasza nabór na stanowisko pracy :

 

NAUCZYCIEL – DORADCA EDUKACYJNO – ZAWODOWY

 

 1. KANDYDAT POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:
 2. 1. NIEZBĘDNE:
 3. Posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe jako doradca edukacyjno – zawodowy.
 4. Posiada obywatelstwo polskie,
 5. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 6. Posiada wykształcenie wyższe.
 7. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego.

 1. 2.  DODATKOWE:
 2. Komunikatywność,
 3. Samodzielność i dobra organizacja pracy,
 4. Umiejętność wykorzystywania technologii informatycznej.

 

 1. ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU NAUCZYCIELA/DORADCY :
 2. Zajęcia z indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego będą przeprowadzane dla uczniów/uczennic szkoły w ramach realizacji projektu  „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS) – Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów; Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT
 3. Zakres indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego obejmuje  łączną maksymalną liczbę 76 uczniów zrekrutowanych do projektu, dla których przewidziano po 2 godziny konsultacji. Jedna godzina indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego oznacza jedną godzinę lekcyjną (zajęć/konsultacji), która trwa 45 minut.
 4.  Cel zajęć – Indywidualne doradztwo edukacyjno – zawodowe realizowane będzie w dni nauki szkolnej, w godzinach niepokrywających się z godzinami zajęć lekcyjnych uczestników i nie dłużej niż do godz. 20:00.

 

 1.   Plan realizacji zajęć – Zajęcia odbywać się będą zgodnie z ustalonymi w tym zakresie standardami zawodowymi. W ramach indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego doradca edukacyjno – zawodowy (konsultant) wspólnie z uczniem opracuje jego Indywidualny Plan Działania.

 

 1. Indywidualne spotkania z doradcą edukacyjno – zawodowym ukierunkowane będą na określenie uzdolnień uczestników, diagnozę ich możliwości i predyspozycji zawodowych, rozpoznanie barier utrudniających podjęcie zatrudnienia – wyznaczenie działań zmierzających do ich niwelowania.

 

III.   POZOSTAŁE:

 

 1.    Dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
 2.    Kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, poszanowanie godności osobistej ucznia;

 3 .    Przestrzeganie „Statutu Szkoły”, wewnątrzszkolnych regulaminów i procedur,

 1.    Znajomość i posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
 2. 5.   Prawidłowe, zgodnie z przepisami, prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

 

III.    FORMA ZATRUDNIENIA :

 

 1. 1.     Umowa o pracę na czas określony.
 2. Termin realizacji zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego z uczniami – 38 dni roboczych od momentu podpisania umowy.
 3. 3.    Wymiar zatrudnienia : 18/18

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 2. List motywacyjny,
 3. CV powinno być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 4. 3.  Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5.   Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,
 6. 5.  Pisemne oświadczenie o niekaralności,
 7. Oświadczenie doradcy ( w załączeniu)
 8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMNTÓW:

Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:

Zespół Szkół S. Staszica w Zawierciu

lub składać osobiście w Zespole Szkół S. Staszica w Zawierciu, ul. Macieja Rataja 29,

42-400 Zawiercie

w godzinach pracy szkoły.

( poniedziałek – piątek. : 8:00 -15:00 ), w terminie do 28.11.2019r. włącznie.

Na kopercie powinien znajdować się dopisek: „Stanowisko nauczyciela/doradcy zawodowego”.

Dokumenty, które wpłyną do szkoły po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

 1.  DO WYSYŁANYCH DOKUMENTÓW PRODZĘ DOŁĄCZYĆ POPISANĄ KLAUZULĘ:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zespół Szkół S. Staszica w Zawierciu w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym”.

 

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU można uzyskać osobiście w siedzibie

Zespół Szkół S. Staszica w Zawierciu lub telefonicznie (32) 67-238-82

Izabela Kotuła

Dyrektor Zespołu Szkół S. Staszica

w Zawierciu

Skip to content