Rekrutacja

Regulamin przeprowadzenia rekrutacji
do klas pierwszych
w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu
na rok szkolny 2018/2019

 

 1. Podstawa prawna

 

 1. Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943).
 2. 149, art. 155, art.165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) – wydane na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę-prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U z 2017 poz. 586).
 5. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA- OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
  w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.
 6. Statut Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu.

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Technikum Nr 4, dyrektor
  Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu, powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 3. Szkoła uczestniczy w rekrutacji elektronicznej.
 4. Szkolna Komisja Rekrutacyjna prowadzi rekrutacje do dwóch planowanych oddziałów klas pierwszych:
  • klasa I Ti – technik informatyk,
  • klasa I Tm/t – dwuspecjalnościowa – technik mechatronik /technik teleinformatyk,
 5. W zależności od liczby kandydatów do poszczególnych oddziałów i specjalności, mogą zostać zmienione podziały i liczebność uczniów w danym oddziale.
 6. Dyrektor szkoły przyjmuje absolwentów gimnazjum do klasy pierwszej na podstawie ustaleń Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

 

III. Kryteria rekrutacji

 1. Do klasy pierwszej Technikum Nr 4 przyjmuje się kandydatów którzy:
  • posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum,
  • posiadają zaświadczenie lekarskie zwierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Komisja dokonuje naboru na podstawie dokumentacji, którą kandydaci składają w szkole, w tym:

2.1 wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

2.2 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

2.3  potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do Technikum Nr 4 poprzez
dostarczenie następujących dokumentów w oryginale:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

2.4  po zakończeniu rekrutacji i ogłoszeniu listy uczniów przyjętych do klas pierwszych pozostałe
dokumenty, w tym:

 • dwie aktualne fotografie (format legitymacyjny),
 • karta zdrowia.

 

 1. Podstawę postępowania Komisji Rekrutacyjnej stanowią:

1) wyniki egzaminu gimnazjalnego,

2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki
oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych brane pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym do danego oddziału,

3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,

 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
  w szczególności w formie wolontariatu.

5) dokumentacja problemów zdrowotnych ucznia wydana przez uprawnione instytucje.

 • W przypadku uzyskania równorzędnej sumy punktów przez kandydatów w pierwszym etapie
  postępowania rekrutacyjnego, przyjmuje się w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, to w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria o jednakowej wartości:
  a) wielodzietność rodziny kandydata,
  b) niepełnosprawność kandydata,
  c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  g) objęcie kandydata pieczą zastępczą
 1. Komisja Rekrutacyjna dokonuje przeliczenia ocen wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum na punkty i sumuje je z punktami uzyskanymi za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz punktami za szczególne osiągnięcia, świadectwo
  z wyróżnieniem i zaangażowanie społeczne.
 2. Łączna punktacja i dodatkowe kryteria określone w przypadku równorzędnych wyników stanowią podstawę do ustalenia kolejności kandydatów na listach do poszczególnych klas.
 3. Kandydaci przyjmowani są według listy do wyczerpania ustalonego limitu miejsc
  w poszczególnych oddziałach.
 4. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie
  z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 z ustawy dnia 7 września 1991 r.
  o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) przyjmowani są w pierwszej kolejności.
 5. W przypadku niezakwalifikowania się kandydata do wcześniej wybranej klasy istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w tej samej szkole. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor Zespołu.
 6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, zgodnie z harmonogramem zawartym w Postanowieniu Śląskiego Kuratora Oświaty .

 

 1. Sposób punktowania
 2. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
  1. język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 20 punktów,
  2. historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent – max 20 punktów,
  3. matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent – max 20 punktów,
  4. przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent – max 20 punktów,
  5. język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent – max 20 punktów
 3. Zajęcia edukacyjne z których oceny są przeliczane na punkty:
 4. język polski,
 5. matematyka
 6. dwa przedmioty z najwyższą oceną wybrane z grupy przedmiotów: fizyka, informatyka, technika, język angielski, język niemiecki, chemia.
 7. Ilość punktów przyznawanych za poszczególne oceny z zajęć edukacyjnych o których mowa
  w 2:

  1. Celujący – 18 punktów,
  2. Bardzo dobry – 17 punktów,
  3. Dobry – 14 punktów,
  4. Dostateczny – 8 punktów,
  5. Dopuszczający – 2 punkty.
 8. Za uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów.
 9. Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty oraz za inne osiągnięcia – punkty przyznaje się na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 586).
 10. Za stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza – 3 punkty.
 11. Dla absolwentów, którzy zostali zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – punkty przyznaje się na zasadach określonych
  w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 586).
 12. Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji wynosi 200.

 

 1. Harmonogram czynności kandydatów do klas pierwszych Technikum Nr 4:
 2. Kandydat dokonuje rejestracji elektronicznej na stronie slaskie.edu.com.pl.
 3. Po założeniu konta kandydat dokonuje wyboru szkoły i oddziału za pośrednictwem Internetu.
  Szczególną uwagę należy zwrócić na preferencje tzn. kolejność wyboru klas i szkół.
 4. Wypełnia wniosek i po wydrukowaniu dostarcza do sekretariatu szkoły.
 5. Kandydat za pośrednictwem Internetu wprowadza do systemu indywidualne oceny ze świadectwa gimnazjalnego, wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
  i osiągnięcia w konkursach na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.
  Zaliczane będą tylko osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 6. Kandydat dostarcza do szkoły świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 7. Po ogłoszeniu listy kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranego
  oddziału Technikum Nr 4 dostarczając do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej niżej wymienione dokumenty:
  – oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum (jeśli dostarczył wcześniej tylko kopię)
  – oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (jeśli dostarczył
  wcześniej tylko kopię),
  – dwa zdjęcia podpisane na odwrocie (imię i nazwisko),
  – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
  – kartę zdrowia,
  – opinie wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczna, w tym publiczną
  poradnię specjalistyczną w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej
  ucznia z problemami zdrowotnymi.
 8. Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów, o których mowa w pkt. 6 jest jednoznaczne
  z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy uczniów.

 

 

 1. Terminarz rekrutacji:

 

 1. Od 18 maja 2018 r. do 18 czerwca 2018 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.
postępowanie uzupełniające od dnia 13 lipca do 17 lipca 2018r.

 

 1. Od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r.

Dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (lub potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum
i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego)

 

 1. Do 5 lipca 2018 r.
  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę
  w postępowaniu rekrutacyjnym.
  postępowanie uzupełniające do 9 sierpnia 2018 r.

 

 1. 6 lipca 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów (zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej) zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów klas pierwszych szkoły.
Wydanie skierowań na badania lekarskie kandydatom do technikum.
postępowanie uzupełniające od 10 sierpnia 2018 r.

 

 1. Od 6 lipca do 12 lipca 2018 r.

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego(jeżeli wcześniej złożyli kopie tych dokumentów ) oraz  zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zwodu.

postępowanie uzupełniające do 13 sierpnia 2018 r.

 

 

 1. 13 lipca 2018 r.

 

Ogłoszenie list kandydatów (zawierających imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane
w kolejności alfabetycznej) przyjętych  i nieprzyjętych do szkoły.
postępowanie uzupełniające 14 sierpnia 2018 r.

 

 

VII. Tryb odwoławczy

 1. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem
  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej może wnieść do dyrektora szkoły rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

Uwagi końcowe

 1. W przypadku, gdy w wyniku postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. Wszelkie informacje związane z postępowaniem rekrutacyjnym można uzyskać w sekretariacie Szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500